سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌غرب‌ کشور  
قاضی‌ 
1358/01/01 
1359/01/01 
اجرائی 
همکاری 
سپاه‌ منطقه‌ 2 کشوری‌ 
نمایندگی‌ امام‌ و فرمانده 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
مسئولیت‌ بخش‌ آمار و بررسی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ 
مسؤولیت‌ آموزشهای‌ عقیدتی‌ ـ سیاسی‌  
 
 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
نمایندگی‌ در دورة‌ دوم‌ و سوم‌ از استان‌ بوشهر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌  
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
قوه قضائیه 
دادستان‌ کل‌ کشور  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌غرب‌ کشور ‏ 
قاضی‌ شرع‌ ‏ 
1358/01/01 
1359/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
سپاه‌ منطقه‌ 2 کشوری‌‏ 
فرماندهی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ ‏ 
مسئول 
 
 
مسئولیت‌ بخش‌ آمار و بررسی‌ ‏ 
همکاری 
سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌‏ 
مسئول آموزش  
 
 
مسؤولیت‌ آموزشهای‌ عقیدتی‌ ـ سیاسی‌ 
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ ‏ 
نمایندگی‌ دورة‌ دوم‌ و سوم‌ از استان‌ بوشهر‏ 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ ‏ 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
قوه قضائیه 
دادستان‌ کل‌ کشور ‏ 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌  
تدریس 
نجف‌ اشرف‌  
مدرس 
 
 
ادبیات‌ عرب‌، لمعتین‌، معالم‌‏ 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
رسائل‌، مکاسب‌، کفایتین‌ ‏ 
تدریس 
حورزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌ ‏